Home / วาทะ / เยซู

เยซู

ท่านอยากได้รับการปรนนิบัตรยังไง  ให้ปรนนิบัตรกับเขาเช่นกัน

                     -เยซู

 

Photo Credit: midiman via Compfight cc

Photo Credit: midiman via Compfight cc

Comments

comments