Home / Tag Archives: ชีวมวล

Tag Archives: ชีวมวล

พลังงานทดแทน

Photo Credit: mattwalker69 via Compfight cc

ในปัจจุบันปัญหาการใช้พลังงานยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงต้องพัฒนาการเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นต่อๆไป พลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ พลังงานนั้นถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐาน ตั้งแต่การใช้งานภายในครัวเรือนไปจนถึงการใช้งานระดับอุตสาหกรรม ทำให้การใช้พลังงานดูจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนตามมา เพราะเนื่องจากการใช้พลังงานประเภทฟอสซิล เช่นน้ำมันดิบ นั่นนับวันจะยิ่งหมดลงและหายากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาของน้ำมันมีการปรับตัวที่สูงขึ้นในทุกวัน จึงจำเป็นที่จะต้องมองหาแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับการใช้แทนน้ำมันในปัจจุบัน พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาทดแทนการใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยพลังงานทดแทนนั้นสามารถแบ่งย่อยๆออกเป็น 2 ประเภทนั่นคือ พลังงานที่มีการใช้แล้วหมดไป เช่น ...

Read More »